Måndagen den 15 juli 2024

Stadgar

LedR Veteraner är en del av officerskåren vid Ledningsregementet ( LedR).

Officerskåren består sammantaget av

  • officerskåren – huvudsakligen officerare i aktiv tjänst
  • subalternkåren – de yngre officerarna
  • veteranklubben – pensionerade officerare
  • mässdirektionen med mässrörelsen
  • Örskär – stuguthyrning på Örskär (norr om Gräsö) till medlemmarna

De övergripande målen för föreningen är att ge möjlighet att träffa och

bibehålla kontakten med tidigare arbetskamrater under kamratliga och trevliga

former. Vidare att vara en kontaktyta med Ledningsregementet och vid

träffar/ möten få information om utvecklingen vid regementet och försvarsmakten

i övrigt.

Medlemskap i LedR Veterander beviljas före detta officerare från LedR, S 1, S 2, S 3,

LSC (StabSbS), I 8, P 1 mfl förband, samt officerare från andra enheter som på olika

sätt tjänstgjort i dessa förband eller i Uppsala och Enköpings garnisoner.

Ansökan om medlemskap handläggs av LedR Veteraner styrelse.

LedR Veteraner har idag cirka 130 medlemmar och arbetar för fortsatt

medlemsrekrytering.